Quý chi một nải chuối xanh,
Năm bảy người dành cho mủ dính tay.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)