Quân cờ Đồng Cổ ra đi,
Làm nên chiến thắng bất kỳ nơi đâu.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002