Phụng hoàng sắp sửa muốn bay,
Thấy người quân tử chau mày khá thương.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975