Phải duyên thì bám như keo,
Trái duyên chổng chểnh như kèo đục vênh.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)