Phượng hoàng chặt cánh đuổi đi,
Bắt con bìm bịp đem về mà nuôi.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969