No thì ra Bụt, đói ra ma,
Chẳng là nhân tình đất kẻ ta.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970