Nhớ lời nguyện ước ba sinh,
Xa xôi ai có biết tình chăng ai?
Khi về nhắn liễu Chương Đài,
Cành xuân đã bẻ cho ai một cành.
Có yêu anh thì bẻ quách cho anh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970