Nhất con nhì cháu thứ sáu người dưng.


Người dưng là người ngoài, người không có bà con họ hàng với mình. Nhất con nhì cháu là quý thứ nhất là con mình đẻ ra, quý thứ nhì đến cháu mình, thứ sáu người dưng là người dưng có được quý trọng thì cũng quý trọng vào hàng thứ sáu, nghĩa là còn kém con cháu rất xa. Câu này đại ý nói người ta bao giờ cũng quý mến thân yêu con cháu họ hàng hơn là người dưng.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953