Nhân bất tri nhi bất uẩn,
Bất diệc quân tử hồ?
Anh thương em ruột héo gan khô,
Trách ai phân rẽ Hán Hồ đôi nơi.
Cánh bèo mặt nước nổi trôi,
Thương nhau phải nhớ những lời sớm trưa.
Lạc bầy chim nhạn bơ vơ,
Đôi ta không nợ ông Tơ bỏ liều.
Sao trên trời bao nhiêu,
Qua thương bậu bấy nhiêu.
Ngày đêm qua nhớ bậu, những trăm chiều quặn đau.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004