Nghiêng tay ngửa vái Phật trời,
Đương cơn hoạn nạn độ người trầm luân.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970