Ngồi trong cửa sổ chạm rồng,
Chăn loan gối phượng không chồng cũng hư.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009