Ngồi buồn kể ruốc nhau ra,
Ruốc ông thì thối, ruốc bà thì thơm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)