Người gian thì sợ người ngay,
Người ngay chẳng sợ đường cày khúc khuyu.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)