Ngó qua bên cảnh Tô Châu,
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)