Ngó lên trời thấy một đám mây bạch,
Ngó xuống lòng lạch thấy con cá chạch đỏ đuôi.
Nước chảy xuôi, cá buôi lội ngược,
Anh mảng thương nàng biết được hay không?


Khảo dị:
Anh ngó lên trời thấy đám mây bạch,
Anh ngó xuống lòng lạch thấy con cá chạch đỏ đuôi.
Nước chảy xuôi con cá buôi lội ngược,
Anh mảng thương nàng biết được hay không?
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001