Nước trong ai chẳng rửa chân,
Cái má trắng ngần ai cũng muốn hôn.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975