Nước ròng chẳng thấu Nam Vang,
Sớm trưa hái táo, bẻ tần em dâng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975