Nơi nào chí quyết một nơi,
Làm người nay đổi mai rời sao nên.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)