Nên ra tay kiếm tay cờ,
Chẳng nên thì chớ đừng nhờ cậy ai.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)