Muốn no thì phải chăm làm,
Một hạt thóc vàng, chín hạt mồ hôi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)