Mới hay của trọng hơn người,
Giàu sang đổi bạn, khổ đời đổi duyên.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004