Một lòng chỉ quyết lấy anh,
Ong bay bướm lượn chung quanh mặc trời.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)