Một chàng hai thiếp khó phân,
Anh về lường lại để cầm cân cho thăng bằng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004