Một đàn cò trắng bay chung,
Bên nam, bên nữ ta cùng cất lên,
Cất lên một tiếng linh đình,
Cho loan sánh phượng, cho mình sánh ta,
Cất lên một tiếng la đà,
Đàn ông hát trước, đàn bà hát sau.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975