Mồng bảy rước hội Quán La,
Mồng mười hội Gạ kéo qua làng .


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002