Mẹ sinh con, cánh ác, bóng gà, một tháng bốn mươi nhăm ngày thế mãi;
Con chở mẹ, mũ gai, áo bả, ba năm hai mươi bảy tháng mà thôi.


Hai câu này, câu trên ý nói công mẹ đối với con thực là dày, câu dưới ý nói con biết ơn mẹ thực là bạc. Ý cả hai câu thực như đã nhắc lại câu phong dao cổ: “Mẹ nuôi con bằng giời bằng bể; Con nuôi mẹ, con kể từng ngày”.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931, tr. 49