Mặc dầu cha đánh mẹ treo,
Đứt dây té xuống cũng theo chung tình.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004