Mật ngọt rớt xuống thau đồng,
Những lời anh nói cho lòng em say.
Một trâu anh sắm đôi cày,
Một chàng đôi thiếp có ngày oan gia!
Chàng ơi! chàng cho em ra,
Nhẽ đâu một ổ đôi gà ấp chung!


Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004