Mấy lâu cách trở giang biên,
Cá sầu không lội, chim phiền không bay.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004