Mấy khi nam nữ đua đờn,
Cá vui với nước, sóng dờn với mây.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004