Môi dầy ăn vụng đã xong,
Môi mỏng hay hớt, môi cong hay hờn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)