Mình nói dối ta mình chửa có chồng,
Ta đi qua ngõ mình bồng con ra.
Con mình khéo giống con ta,
Con mình bảy rưỡi, con ta ba phần.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009