Mình em như cá giữa rào,
Kẻ chài, người lưới biết vào tay ai.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)