Mình em nào hột, nào hoa,
Hột vàng đeo cổ, xe nhà nghênh ngang.
Mẹ em dọn chõng bán hàng,
Nhặt từng đồng kẽm còn sang nỗi gì.
Mà em bắc bậc kiêu kỳ,
Thân em có đáng đồng chì hay không?


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002