Mình ơi có nhớ ta chăng?
Ta như sao vượt chở trăng giữa trời.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)