Mèo tha miếng thịt xôn xao,
Kễnh tha con lợn thì nào thấy chi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)