Lấy anh thì sướng hơn vua,
Anh đi xúc giậm được cua kềnh càng.
Đem về nấu nấu, rang rang,
Chồng chan, vợ húp lại càng hơn vua.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)