Lênh đênh nửa nước nửa dầu,
Nửa thương cha mẹ, nửa sầu căn duyên.


Khảo dị:
Lưu ly nửa nước nửa dầu,
Nửa thương cha mẹ, nửa sầu căn duyên.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004