Lên non mới biết non cao,
Xuống biển cầm sào cho biết cạn sâu.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)