Làng Sù kéo mật đã lâu,
Nhật Tân bảy kiệu vui đâu cho tày.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002