Làm trai quyết chí tang bồng,
Sao cho tỏ mặt anh hùng mới cam.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)