Làm người thì phải có ý,
Những người mang bị là người Tây Hồ.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002