Làm người suy chín xét xa,
Cho tường gốc, ngọn, cho ra vắn dài.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)