Khoan khoan bước tới thềm vàng,
Để em thưa với thầy mẹ, biết có thương chàng hay không?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004