Khi vui non nước cùng vui,
Khi buồn sáo thổi, kèn đôi cũng buồn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)