Khi đi thì quế chưa trồng,
Khi về quế đã đơm bông trổ ngành.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)