Khi đi giáo nỏ cầm tay,
Khi về súng lục cối xay đem về.
Khi sang đại bác moóc-chê,
Khi về tàn rách mũ mê thẹn thùng.


Nguồn: SGK Văn học 7, NXB Giáo dục, 2000