Khi đầu thiếp tính đi về,
Bây giờ thiếp phải liệu bề ra đi.
Khi hồi thiếp tính đi ra,
Bây giờ thiếp phải liệu bề đi lui.
Kêu chi ai hỡi là ai!
Thân này dạ chịu lạc loài thì thôi.
Khen ai miệng mật khéo dồi,
Cắt lìa ân ái như mài lưỡi gươm.
Trách ai đặng cá quên nơm,
Đặng chim quên ná, mai hôm khác lòng.
Giận ai chưa thoát khỏi vòng,
Đem dây thối địt lại tròng vào lưng.
Thương ai công khó nửa chừng,
Trăm năm rơi luỵ, tang thương một giờ.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004