Không trơn mà trượt mới tài,
Không chồng mà đẻ con trai mới tình.
Nâng lên đặt xuống một mình,
Than rằng: con ở trong mình mẹ ra.
Có con mà chẳng có cha,
Lòng mẹ chua xót người ta chê cười.
Bởi vì mẹ cợt, mẹ cười,
Cho nên mẹ đẻ mẹ nuôi một mình.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006