Khó than, khó thở, khó phân trần,
Tóc không xe mà rối, ruột không dần mà đau.
Không ăn thì ốm, thì gầy,
Ăn thì nước mắt chan đầy chén cơm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)